Yhdistyksen säännöt

NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA

1 §

Yhdistyksen nimi on OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki ja sen toiminta-alueena on Ylöjärvi.
Yhdistys kuuluu jäsenenä OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistykseen ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fack­organisation ry:een, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö.

Tämän lisäksi yhdistys kuuluu jäsenenä varhaiskasvatuksen, yleissivistävän suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen, ammatillisen opetuksen ja korkeakouluopetuksen piirissä toimivien jäsentensä osalta seuraaviin yhdistyksiin:

 • Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry
 • Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
 • Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry
 • Aikuisopettajien liitto AKOL ry
 • Ammatilliset opettajat AO ry
 • KSOLLI ry (Kuurojen ja sokeain opettajain liitto)
 • Liike- ja erityisalojen opettajat ry (LEO)
 • SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry
 • Suomen musiikinopettajien liitto ry (SMOL)
 • TOOL ry (ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan opettajajärjestö)

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia

 • jäsenten oikeudellisen aseman turvaamiseksi
 • yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantamiseksi
 • opetusalan ja jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi
 • jäsenten ammatillisten ja yhteiskunnallisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi
 • hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi opetusalalla toimivien keskuudessa
 • opetusalalla toimivien työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden edistämiseksi jäsentensä muodos­tamien pedagogisten kerhojen tai yhdistysten toiminnan tukemiseksi.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • valvoo ja hoitaa paikallista sopimusedunvalvontaa ja vaikuttamistoimintaa
 • tukee järjestön neuvottelu-, sopimus- ja vaikuttamistoimintaa
 • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja
 • järjestää kokouksia, koulutuksia, esitelmä- ja luentotilaisuuksia
 • voi järjestää jäsenilleen juhlia, kilpailuja, retkiä, opintomatkoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia
 • huolehtii viestinnästä jäsenille, sidosryhmille ja tiedotusvälineille sekä voi harjoittaa julkaisutoimintaa
 • valtuuttaa järjestön kantamaan yhdistyksen jäsenmaksuja ja voi suorittaa varojen keräystä
 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • perustaa rahastoja ja säätiöitä
 • omistaa toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää arpajaisia.

Tarvittaessa yhdistys hankkii asianomaisen luvan.

JÄSENET

4 §

Yhdistyksen jäsenenä voi olla yhdistyksen toiminta-alueella järjestön edustamalla opetusalalla toimiva henkilö tai opetusalan edunvalvontatyössä toimiva henkilö.

5 §

Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet.

Päätökseen on oikeus hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmän mainitussa ajassa hallitukselle.

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

6 §

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on tehtävä ilmoitus eroamisesta kirjallisesti Opetusalan Ammattijärjestö ry:n jäsensivuilla.

Eroavan jäsenen oikeudet ja velvollisuudet lakkaavat eroilmoitusta seuraavan kalenterikuukauden alusta.

7 §

Jäsenen erottamisesta on voimassa, mitä yhdistyslaissa on säädetty. Tämän lisäksi voidaan erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan, eikä saamastaan huomautuksesta huolimatta täytä yhdistyksen määräämiä velvollisuuksia.

Jäsen ei täytä enää jäsenyyden ehtoja, kun hänen virka- tai työsuhteensa yhdistyksen toiminta-alueella pysyvästi päättyy, lukuun ottamatta työttömäksi jäämistä.

Erottamisen suorittaa hallitus. Erottamispäätökseen voidaan hakea muutosta yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaannista jättämällä valituskirjelmä mainitussa ajassa hallitukselle.

Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa kolmelta kuukaudelta maksamatta, yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

8 §

Jäseneksi hyväksytty henkilö kuuluu yhdistykseen, kunnes hän eroaa, hänet erotetaan tai hänet katsotaan eronneeksi.

9 §

Jäsen suorittaa järjestölle (Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry) yhdistyksen kokouksen määräämän kalenterikuukausittain määräytyvän varsinaisen jäsenmaksun. Jäsenmaksuun tulee sisältyä myös järjestön jäsenmaksu ja jäsenmaksu niille 1 §:ssä mainituille yhdistyksille, joiden jäsenyyteen jäsen kuuluu. Varsinainen jäsenmaksu määräytyy yhdistyksen kokouksen päätöksen mukaisesti prosentuaalisena osuutena jäsenen ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista opetustoimessa. Jäsenet, joilla ei ole ansiotuloja, maksavat itse järjestön päättämän euromääräisen jäsenmaksun.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen kokouksen päättämän mahdollisen ylimääräisen jäsenmaksun.

10 §

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry tulouttaa yhdistykselle sen päättämät jäsenmaksut ja 1 §:ssä mainituille yhdistyksille niiden jäsenilleen päättämät jäsenmaksut.

EDUSTUS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

11 §

Yhdistyksellä on oikeus lähettää 1 §:ssä mainittujen yhdistysten kokouksiin niiden sääntöjen mukaan määräytyvä määrä edustajia.

HALLINTO

12 §

Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokoukset ja hallitus.

13 §

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksissa. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa. Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään tarvittaessa.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenne­yhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

14 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat: Yhdistyksen vuosikokouksessa päätetään seuraavat asiat:

I Kokouksen järjestäytyminen

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Vahvistetaan kokouksen työjärjestys

II Varsinaiset kokousasiat

 • Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen vuoden toiminnasta
 • Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
 • Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Määrätään jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.
 • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi. Yhdistyksen vuosikokous nimeää varajäsenten järjestyksen, joka määrittää varajäsenten äänioikeuden hallituksen kokouksissa.
 • Valitaan edustajat ja varaedustajat 1 § mainittujen yhdistysten kokouksiin.
 • Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallinto.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on julkaistava vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta yhdistyksen www-sivuilla tai sähköpostitse tai työpaikkojen ilmoitustauluille asetetuilla ilmoituksilla. Kutsu ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen toimitetaan samalla tavalla, mutta vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on se esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle joulukuun loppuun mennessä.

Mikäli yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii, hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous.

16 §

Hallitukseen kuuluu hallituksen puheenjohtaja ja 10-14 jäsentä ja 4-10 varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan, jäsenen ja varajäsenen toimikausi on yksi vuosi. Se alkaa välittömästi valinnan tapahduttua ja päättyy vuoden kuluttua pidettävässä varsinaisessa kokouksessa.

17 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan.

Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen on toiminnassaan tasapuolisesti edistettävä yhdistyksen koko jäsenistön parasta ja otettava huomioon opetustoimen eri alojen asiantuntemus.

18 §

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • edustaa yhdistystä ja vastata sen taloudenhoidosta
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
 • panna toimeen yhdistyksen kokousten sekä järjestön ja alueyhdistyksen päätökset
 • hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet
 • pitää yhdistyksen jäsenluetteloa
 • huolehtia yhdistyksen kertomusten ja tilien laatimisesta sekä tilien tarkastuttamisesta
 • päättää yhdistyksen omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, määrätä heidän tehtävänsä ja talousarvion puitteissa sopia heidän palkkansa ja palkkionsa
 • huolehtia jäsenmaksujen suorittamisesta järjestölle ja alueyhdistykselle
 • asettaa tarvittaessa yhdistyksen eri tehtäviä varten jaostot ja toimikunnat
 • antaa järjestölle ja alueyhdistykselle niiden pyytämät tiedot
 • suorittaa muut yhdistyksen ja järjestön edellyttämät tehtävät.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

19 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai hallituksen valitseman muun toimihenkilön kanssa.

JÄSENÄÄNESTYS

20 §

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa toimeenpanna neuvoa-antavan jäsenäänestyksen.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

21 §

Äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät yhdistyksen jäsenet, joilla kullakin on kokouk­sessa yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

Yhdistyksen kokouksissa päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalissa ja suljetussa äänestyksessä arpa, muissa asioissa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

22 §

Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita jäsenmaksunsa maksanut yhdistyksen jäsen.

Luottamustehtävään valitun toimikausi kestää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi yhdistyksen jäsenyydestä.

Mikäli luottamustehtävään valittu siirtyy päätoimiseksi katsottavaan tehtävään järjestön jäsenyysehtojen ulkopuolelle, hän ei voi hoitaa yhdistyksen luottamustehtävää.

23 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit päätetään 31. päivänä joulukuuta.

Toiminnantarkastajien tulee suorittaa tilien ja hallinnon tarkastus sekä antaa lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) päivää ennen yhdistyksen varsinaista kokousta.

24 §

Yhdistys noudattaa toiminnassaan myös järjestön sääntöjä ja ohjeita.

25 §

Yhdistyksen kieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voi käyttää myös ruotsin kieltä.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

26 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

27 §

Yhdistys voidaan purkaa samoin edellytyksin kuin sääntöjen muuttamisesta on edellisessä pykälässä määrätty.

28 §

Ehdotuksen sääntöjen muuttamiseksi ja yhdistyksen purkamiseksi voi tehdä järjestö, yhdis­tyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen.

29 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan järjestön hyväksyminen.

30 §

Yhdistyksen purkautuessa annetaan sen omaisuus sen jälkeen kun mahdolliset velat on maksettu Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Undervisningssektorns Fackorganisation ry:lle käytettäväksi opetusalan ammattiyhdistystoiminnan tukemiseen tai näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen toiminta-alueella.