Lukion opettajat

Yksityisopiskelijan ylioppilaskokeen arvostelusta maksettava korvaus

Plm.HK/17.2.2022

Ylioppilaskokeen valmistava tarkistaminen ja arvostelu korvataan opettajalle kahdella tapaa opiskelijan asemasta riippuen.

Kun kyse on lukion omasta opiskelijasta, työ korvataan lukioresurssista (OVTES osio B, Liite 2, 8 § 1 mom.). Korvauksen suuruus päätetään lukiokohtaisesti. Aikuislukiossa korvaus sisältyy aikuislukiolisään (OVTES osio B, Liite 3, 6 § 1 mom.).

Lukion omaksi opiskelijaksi lasketaan seuraavat ylioppilaskokelaat (OVTES osio B, Liite 2, 9 § 1 mom.):

Lukion oma opiskelija, joka ei ole vielä suorittanut lukion päättötutkintoa eikä ylioppilastutkintoa

Opiskelija, joka omassa koulussaan uusii hylätyn pakollisen kokeen seuraavien kolmen tutkintokerran aikana

Henkilö/opiskelija, joka omassa koulussaan uusii ensimmäisen kerran hyväksytysti suoritetun kokeen ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana

Opiskelija, joka omassa koulussaan täydentää tutkintoaan ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana

Jos kokelas ei ole mikään edellisistä, hänet lasketaan yksityisopiskelijaksi.

Kun kyse on yksityisopiskelijasta, tulee lukion ja aikuislukion opettajalle maksaa jokaisesta arvioidusta kokeesta palkkaliitteen mukainen erillinen palkkio (OVTES osio B, Liite 2, 9 § 5 mom.). Palkkio on 39,62 €/koe. Äidinkielen kokeen osasuoritukset katsotaan yhdeksi kokeeksi.

Lukion opettajilla on siis oikeus erilliseen palkkaliitteen mukaiseen korvaukseen, kun ylioppilaskokelas on OVTES:ssa määritelty yksityisopiskelija.  Yksityisopiskelijoiden poiminta kokelasjoukosta on työnantajan vastuulla. Erityisesti tulee huomioida, että yksityisopiskelijan ylioppilaskokeen arvostelutyöstä maksettavat palkkiot eivät voi kuluttaa lukioresurssia. 

Ylioppilaskokeiden valvonta

Ylioppilastutkinnon valvonta kuuluu lukion opettajan virkatehtäviin, eikä siitä makseta erillistä korvausta. Valvontatyö on huomioitu lukion opetuksesta määriteltävissä kerrointunneissa. Lukion sivutoimiselle tuntiopettajalle ja peruskoulun opettajalle, joka ei opeta lukiossa, tulee maksaa virkaehtosopimuksen mukainen valvontapalkkio (OVTES osio B, liite 2, 8 § soveltamisohje).

Virkaehtosopimus ei määrää, miten valvonnat tulee jakaa. Valvontojen jakamisessa tulee kuitenkin noudattaa henkilöstön tasapuolisen kohtelun periaatteita. Valvontoja tulee siis määrätä suhteessa opettajan työmäärään. Valvontamääriä tulee tarkastella lukuvuositasolla, joten myös syksyn kirjoitukset tulee huomioida laskelmissa.

OAJ suosittaa jakamaan valvonnat lukiossa seuraavasti. Kaikki opettajat, joiden opetusvelvollisuus täyttyy, valvovat yhtä paljon. Näin erisuuruiset opetusvelvollisuudet eivät aseta opettajia eriarvoiseen asemaan. Osa-aikaiset opettajat valvovat muihin verrattuna vain osa-aikaisuutensa suhteessa (tunnit/opetusvelvollisuus). Peruskoulun ja lukion yhteisten opettajien tapauksessa huomioidaan vain lukion työmäärä ja opetusvelvollisuus. Ylitunteja ei ole tarpeen huomioida, sillä virkatehtävien voidaan katsoa koskevan samassa määrin kaikkia, jotka tekevät täyttä työaikaa.

Työnantajan tulee tiedottaa valvontojen jakamisen perusteet opettajakunnalle. Jos valvontojen suhteen on ongelmia, niin asiasta tulee ilmoittaa luottamusmiehelle, joka valvoo tasapuolisen kohtelun toteutumista.