OPETTAJAN SAIRAUSLOMA KESÄLLÄ (ohje opettajille ja rehtoreille)

Luottamusmieskirje 12.5.2022 – Liite 4 – Opettajien ammattijärjestö OAJ

Opetusvelvollisuustyöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä
Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa työaikajärjestelmässä, jossa on kesäkeskeytys eikä opettajille kuulu vuosilomaoikeutta. Myös osa ammatillisten oppilaitosten opettajista kuuluu vastaavaan työaikajärjestelmään. Koska näillä opettajaryhmillä ei ole vuosilomanlain tarkoittamaa kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmin pidettäväksi. Opettajien ei ole pakko anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin työkyvyttömiä. Lisäksi opettajat voivat itse hakea Kelan sairauspäivärahan itselleen lääkärintodistuksen perusteella, jos sairausaika ajoittuu laskennallisen vuosiloman ajalle. Laskennallinen vuosiloma alkaa 16.6. ja sen pituus lasketaan täysien lomanmääräytymiskuukausien ja vuosisidonnaiseen lisään oikeuttavan palvelusajan perusteella. Kela selvittää tarvittaessa suoraan työnantajalta laskennallisen vuosiloman pituuden.

Vuosityöajassa olevan opettajan sairausloma kesällä
Vuosityöajan vapaajaksojärjestelmässä opettajalla on oikeus hakea lääkärintodistuksen perusteella itselleen Kelan sairauspäivärahaa 34 ensimmäiseltä kesävapaajakson arkipäivältä, jos työkyvyttömyys sijoittuu kesävapaajaksoon.

Vuosilomajärjestelmässä olevan opettajan tai rehtorin sairausloma kesällä
Jos vuosilomajärjestelmässä oleva opettaja on vuosilomansa alkaessa tai sen aikana sairaana, siirretään työkyvyttömyysajalle sijoittuva vuosiloma myöhäisempään ajankohtaan. Vuosilomapäivät siirtyvät heti ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien, mikäli viranhaltija/työntekijä pyytää loman siirtoa ilman aiheetonta viivytystä (KVTES, IV luku 11 §). Työkyvyttömyyden vuoksi siirretty, 1.4.2021 alkaneelta lomanmääräytymisvuodelta kertynyt kesäloma tulee pyrkiä antamaan lomakauden loppuun mennessä. Jos siirretyn loman antaminen ei ole edellä mainitulla tavalla mahdollista, niin siirretty loma on annettava lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana, ellei toisin sovita. Loma annetaan kuitenkin viimeistään lomakautta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Työnantajan tulee laatia menettelytapaohjeet, joita vuosiloman aikana sattuneissa työkyvyttömyystilanteissa noudatetaan. Yleisten ohjeiden lisäksi tarvitaan ohjeet, joita noudatetaan kesäloman aikana. Henkilöstöä tulee informoida menettelytavoista, ja antaa sen henkilön yhteystiedot, jolle työkyvyttömyydestä ilmoitetaan. Samoin on oltava ohjeet, onko aina työkyvyttömyydestä oltava lääkärintodistus ja minne se toimitetaan.