Yläkoulun ja lukion yhteiset opettajat

Opettajan virkanimikkeen tulee vastata tosiasiallisia tehtäviä

Plm.HK/17.2.2022

Hallinto-oikeus on tuoreessa päätöksessään ottanut kantaa siihen, miten opettajan palkka määräytyy, jos virkanimike ei vastaa opettajan tosiasiallisia tehtäviä.

Tapauksessa opettajalle oli maksettu palkka peruskoulun lehtorin virkanimikkeen perusteella, vaikka pääosa opetustunneista oli ollut lukion oppitunteja. Kunta viivytteli kolme vuotta virkanimikkeen muutosta.

Hallinto-oikeuden mukaan työnantajan tulee huolehtia siitä, että viranhaltijalle maksetaan palkka sellaisena kuin se hänelle tosiasiallisesti tehtävän työn perusteella kuuluu. Palkkaus ei voi määräytyä muodollisesti pelkästään virkanimikkeen mukaan, jos nimike ei vastaa todellisia työtehtäviä. Hallinto-oikeuden mukaan valituksen tehneen opettajan viran palkkaus, joka on määräytynyt peruskoululehtorin nimikkeen perusteella, ei vastannut hänen todellisia työtehtäviään niiltä osin, kun pääosa opettajan työtehtävistä muodostui lukion oppitunneista. Hallinto-oikeus velvoitti kuntaa maksamaan opettajalle kolmelta vuodelta palkan lukiolehtorin palkan määräytymisperusteiden mukaisesti.

Mikäli virkanimikkeissä on virheellisyyksiä, tulee virkanimikkeet välittömästi muuttaa niin, että ne vastaavat todellisia tehtäviä. Asia koskee erityisesti perusopetuksen ja lukion yhteisiä lehtoreita sekä erityisopetusta.